--

--

logo

Monday to Firday

08:00 - 16:00

Tel.

088-296-4656

logo

Tel.

088-296-4656

08:00 - 16:00

Monday to Firday

เลือกแพทย์ที่จะเป็นผู้ผ่าตัด

ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่มีพัฒนาทางการแพทย์มาก แพทย์ส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลพื้นฐานของตัวเองที่ชัดเจน รวมถึงผลงานวิชาการอันประกอบด้วย งานวิจัย งานบรรยาย และเทคนิคความสามารถพิเศษในการทำผ่าตัดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยสูงสุด โดยเฉพาะการเผยแพร่ทางเว็บไซด์ ซึ่งสังเกตได้ว่าแพทย์ผู้มีประสบการณ์ มีความชำนาญสูง และมีชื่อเสียงในวงการออร์โธปิดิกส์ระดับโลกทุกราย มีผลงานการรักษาผู้ป่วย และผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐาน และใช้อ้างอิงได้กันทั่วโลก (ชื่อวารสารที่ถูกนำมาใช้อ้างอิงได้ สามารถหาดูได้จากการค้นหาคำในเว็บไซด์ชื่อ PubMed เมื่อเข้าถึงเว็บนี้แล้ว พิมพ์ชื่อสกุลของแพทย์ที่ต้องการทราบเป็นภาษาอังกฤษแล้วกดปุ่มค้นหา ก็จะทราบข้อมูลผลงานวิชาการของแพทย์ท่านนั้น ๆ ได้ระดับหนึ่ง)

สำหรับในประเทศไทย แม้แพทย์บางท่านมีประสบการณ์สูง แต่ก็มีแพทย์เผยแพร่ข้อมูลผลการรักษาผู้ป่วยที่ควรเปิดเผยเหล่านี้น้อย และเมื่อต้องตอบคำถามผู้ป่วยก็มักกล่าวถึงผลของการรักษาแบบประมาณการ หรือกล่าวแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลมากกว่าการแสดงข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งมีความเป็นวิทยาศาสตร์น้อย และความน่าเชื่อถือต่ำ การเลือกแพทย์ที่จะเป็นผู้ผ่าตัด จึงขึ้นกับวิจารณญาณและความพอใจของผู้ป่วย และความน่าเชื่อถือของแพทย์จากการพูดคุยทั่วไปเป็นหลัก ผู้เขียนมีความเห็นส่วนตัวว่าบทบาทของแพทย์ที่ดี ไม่ได้มีเพียงการรักษาผู้ป่วยให้ได้ผลดีเท่านั้น แต่จำเป็นต้องมีงานส่วนที่จรรโลงและเสริมสร้างวงการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ป่วย แพทย์ที่มีประสิทธิภาพจึงควรมีทั้งผลงานวิจัย งานบรรยาย และงานความสามารถพิเศษ ซึ่งมีบทบาทดังนี้

•    งานวิจัยโดยเฉพาะผลการรักษาที่ทำต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ยืนยันว่า แพทย์ท่านนั้น ๆ มีประสบการณ์ ในการผ่าตัดและรักษาผู้ป่วย และมีขบวนการพิสูจน์ผลงานของตนเองด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ตรงไปตรงมาเป็นอย่างดี
•    งานบรรยาย แสดงให้เห็นว่าแพทย์ท่านนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้และความสามารถ เป็นที่ยอมรับให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น หรือแม้แต่ในวงการแพทย์ด้วยกันเอง
•    ความสามารถพิเศษต่าง ๆ หรือ เทคนิคการผ่าตัดวิธีใหม่ ๆ เป็นการแสดงให้เห็นว่า นอกเหนือจากการรักษาด้วยวิธีปกติแล้ว แพทย์ท่านนั้น ๆ ยังขวนขวายพัฒนาขีดความสามารถขั้นสูงที่สามารถรักษาให้ผู้ป่วยมีผลของการรักษาที่ดียิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ ผู้เขียนยังยืนยันว่า ควรต้องมีผลงานที่แสดงผลวิจัยเบื้องต้นของวิธีการรักษาชนิดใหม่ ๆ ให้ประจักษ์และยอมรับในวงการแพทย์ก่อนที่จะเผยแพร่ความรู้ออกสู่มวลชนโดยวิธีผ่านสื่อต่าง ๆ เนื่องจากผู้บริโภคไม่มีความรู้พอที่จะทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียดเพียงพอก่อนที่ผู้ป่วยจะตัดสินใจเลือกแพทย์ผู้ทำผ่าตัด