--

--

logo

Monday to Firday

08:00 - 16:00

Tel.

088-296-4656

logo

Tel.

088-296-4656

08:00 - 16:00

Monday to Firday

ข้อสะโพกปกติ

หมายเหตุ ที่มาของภาพประกอบในบทความนี้ :
ได้มาจากการสืบค้นใน internetโดย Google search หัวข้อย่อย image และคัดเลือกภาพที่เหมาะสมกับบทความ
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ทั่วไป และให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาในบทความดีขึ้น

ข้อสะโพกประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ส่วนหัวของกระดูกต้นขาที่เรียกว่า ฟีเมอร์ (femur) ซึ่งมีลักษณะคล้ายลูกบอล ส่วนเบ้าสะโพก ที่เรียกว่า อาเซตาบูลัม (acetabulum) ซึ่งกลไกการทำงานของข้อสะโพก เป็นการหมุนของลูกบอลอยู่ในเบ้า ทำให้เคลื่อนไหวได้ทุกทิศทาง

 

normailhip1
ภาพจำลองแสดง ลักษณะทางกายภาพปกติของข้อสะโพก

เมื่อกล่าวถึงการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ในความหมายทั่วไปคือ การผ่าตัดทั้งส่วนหัวกระดูกฟีเมอร์ และในส่วนของเบ้าสะโพก โดยเอาเฉพาะส่วนของกระดูกที่ตายหรือเสื่อมออก แล้วแทนที่ด้วยข้อเทียมเป็นชุด ที่ประกอบด้วยเบ้าเทียม และหัวกระดูกฟีเมอร์เทียมที่มีก้านต่อเพื่อเสียบลงในโพรงกระดูกซึ่งมักเรียกทับศัพท์ว่า โททัลฮิป (Total Hip Replacement)

normailhip2
ภาพจำลองแสดง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเพียงด้านเดียว (Hemiarthroplasty of the hip) ซึ่งตัดเฉพาะส่วนหัวของกระดูกฟีเมอร์ออก แล้วใส่ข้อเทียมเฉพาะส่วนที่เป็นหัวกระดูกและก้านเท่านั้น การเปลี่ยนข้อสะโพกแบบนี้แตกต่างจากการเปลี่ยนข้อสะโพกทั้งข้อ กล่าวคือ มักเลือกใช้กับผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกหักเคลื่อนบริเวณสะโพก

normailhip3
ภาพจำลองแสดง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเพียงด้านเดียว