--

--

logo

Monday to Firday

08:00 - 16:00

Tel.

088-296-4656

logo

Tel.

088-296-4656

08:00 - 16:00

Monday to Firday

ข้อมูลการเลือกโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

สำหรับผู้ป่วยที่จะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก โดย ศ.นพ. อารี และคณะ
วันที่ 1 มกราคม 2551 (ในบางกรณี ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีรายละเอียด หรือค่าใช้จ่ายแตกต่างจากข้อมูลเบื้องต้นนี้ได้)

Update 29 ธันวาคม 2557